Groei pleegzorg zet door

In 2013 hebben 21.606 jeugdigen voor korte of langere tijd gebruik gemaakt van pleegzorg dankzij de inzet van 16.065 pleeggezinnen. In vergelijking met 2012 heeft pleegzorg 657 jeugdigen meer geholpen. Dat is een toename van 3%. Op 31 december 2013 woonden 17.781 kinderen bij pleegouders. De groei van de pleegzorg was mogelijk door een toename van het aantal nieuwe pleegouders.

Toename nieuwe pleegouders

In 2013 zijn 3.325 nieuwe pleegouders geaccepteerd. Dat is 8% meer dan in 2012. In 2014 gaat Pleegzorg Nederland door met het werven van nieuwe pleegouders. ‘Vraag en aanbod’ in de pleegzorg sluiten kwalitatief niet goed op elkaar aan. Met name voor jeugdigen van 10 jaar en ouder is er een groot tekort aan pleegouders. Ook voor intensievere vormen van pleegzorg voor jeugdigen met ernstige emotionele-, hechtings- en/of gedragsproblemen blijft het moeilijk om geschikte pleeggezinnen te vinden.

Pleegzorgcijfers op hoofdlijnen

In 2013 was er in 16% van de nieuwe pleegzorgplaatsingen sprake van crisisopvang. 16% van de plaatsingen betrof deeltijdpleegzorg. Dit is meestal weekend- en vakantieopvang.

Een deel van de jeugdigen maakt voor korte tijd gebruik van pleegzorg via de hulpverleningsvariant. In deze variant wordt onderzocht of het pleegkind weer bij de eigen ouder(s) kan wonen. De groep jeugdigen in de opvoedingsvariant woont voor lange tijd bij pleegouders. In deze variant is het doel om continuïteit, opvoedingszekerheid en optimale ontwikkelingskansen voor het pleegkind te creëren.

Op 1 januari 2013 woonde 69% van de jeugdigen langer dan één jaar bij pleegouders.

In 2013 is het aantal nieuwe plaatsingen licht afgenomen: 276 plaatsingen minder in vergelijking met 2012. Dit kan er op duiden dat preventieve maatregelen effectief zijn en leiden tot een afname van het aantal uithuisplaatsingen. Ook is het aantal doorplaatsingen binnen de pleegzorg afgenomen: de continuïteit van de zorg voor jeugdigen binnen hetzelfde pleeggezin is verbeterd.

Pleegzorg en transitie

Met ingang van 2015 komt pleegzorg, net als de overige vormen van zorg voor jeugd, onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten te vallen. Om deze overgang goed te laten verlopen, hebben de VNG en Jeugdzorg Nederland een modelovereenkomst pleegzorg opgesteld met daarin de belangrijkste afspraken die gemeenten in hun contract met pleegzorgaanbieders moeten vastleggen. Beide partijen hopen hiermee de kwaliteit van de pleegzorg te borgen.

Lees hier de volledige tekst van de Factsheet Pleegzorg 2013, een overzicht van de landelijke cijfers en trends in pleegzorg.