Onderzoek tevredenheid pleegouders

De Rading is continu bezig om haar dienstverlening te verbeteren. Daarvoor hebben we natuurlijk wel de mening van onze cliënten (jongeren en hun ouders) en van onze pleegouders nodig. Als de hulp aan een jongere en zijn of haar gezin eindigt, vragen wij hen de     exit-vragenlijst in te vullen. Onder pleegouders nemen we periodiek de p-toets af. Dit is een enquête die de tevredenheid van pleegouders meet.

Respons

In totaal is de p-toets 746 keer verstuurd in januari. Uiteindelijk zijn er 339 enquetes ingevuld geretouneerd. Dit betekent een responspercentage van 37% hadden. Heel fijn dat zoveel pleegouders de moeite hebben genomen de vragenlijst in te vullen.

Onderwerpen

In de vragenlijst is aan pleegouders gevraagd hun mening te geven op stellingen over allerlei aspecten van het pleegouderschap, zoals: de voorbereiding en matching, contact en bejegening, professionaliteit van de pleegzorgbegeleider, informatievoorziening over en inhoud van financiële regelingen, hulpverleningsplannen en rapportage, communicatie en samenwerking, rechten en plichten van pleegouders, begeleiding van biologische ouders en het netwerk, bekendheid met interventies, informatievoorziening en omgang met gegevens, begeleiding bij einde plaatsingen. Verder waren er een aantal vragen voor de eigen kinderen in het pleeggezin en de mogelijkheid om algemene opmerkingen te maken.

Uitkomsten

Uiteraard hebben we de resultaten van de teruggestuurde enquêtes goed bestudeerd en met de PleegOuderRaad besproken. Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat een grote meerderheid van de pleegouders zeer tevreden is over de verschillende genoemde aspecten. De percentages waarbij pleegouders het eens of helemaal eens zijn met de stelling zijn hoog. In vergelijking met de uitkomsten van 2009 zijn pleegouders op alle gebieden meer tevreden. Zeker bij onderwerpen waar De Rading de afgelopen jaren fors op heeft geïnvesteerd, zoals het betrekken van biologische ouders bij de plaatsing, is dit te zien. Uiteraard is De Rading zeer tevreden met deze feedback.

Aanbevelingen

Er zijn ook aanbevelingen uit de p-toets te halen. Dit betreft de volgende verbeterpunten:

  • Ten aanzien van de Voorbereiding en Matching wordt het koppelingsvoorstel, het voorstel waarin de afwegingen staan om een pleegkind wel of niet in een bepaald gezin te plaatsen, ter inzage naar pleegouders opgestuurd. Hierdoor zijn pleegouders beter geïnformeerd over het pleegkind en kunnen zelf een betere inschatting maken over de duur van de plaatsing.
  • De Rading zal extra aandacht besteden aan het duidelijk communiceren naar pleegouders hoe de vervanging geregeld is als de pleegzorgmedewerker ziek of langdurig afwezig is. Dit omdat de feedback was dat dit niet altijd duidelijk was.
  • Er zullen maatregelen genomen worden zodat pleegouders gemakkelijker toegang hebben tot het privacyreglement, klachtenprocedure etc.
  • Eigen kinderen van pleegouders lijken vaak niet te weten dat ze met hun vragen ook bij de pleegzorgbegeleider terecht kunnen. Er worden in 2014 maatregelen voorbereid om dit duidelijker te communiceren.

Benieuwd naar het gehele verslag over de p-toets? Lees hem hier