Vanwege het coronavirus zijn onze kantoren in Utrecht en Amersfoort uitsluitend op afspraak te bezoeken.

De Rading begeleidt (pleeg) ouders bij de opvoeding en bij omgaan met complexe gedragsproblemen van kinderen.

Gezin verwijzen?

De Rading haalt meiden uit misbruikrelaties en helpt hen zich (seksueel) gezond verder te ontwikkelen.

Cliënt aanmelden?

De Rading geeft kinderen en jongeren die niet langer bij hun ouders kunnen wonen een veilig thuis bij pleegouders.

Pleegouder worden?
Specialistische jeugdhulp voor 0-23 jarigen en hun gezinnen in Midden Nederland

Samen zorgen voor een veilige toekomst van kinderen

De Rading verleent specialistische jeugdhulp aan gezinnen waar complexe opvoedingsproblemen spelen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met mensen in de eigen omgeving én bij het kind en gezin betrokken andere professionals. Zoals hulpverleners van buurt- en wijkteams.

Onder het motto wat moet dat kan, zorgen we er samen voor dat gezinnen de hulp krijgen die nodig is om kinderen veilig te laten opgroeien.

Pleegzorg

Als thuis wonen (tijdelijk) niet kan, zorgen pleegouders ervoor dat kinderen zo gewoon mogelijk opgroeien. Eventueel in deeltijd. Dit kunnen zowel familieleden of bekenden van het kind/gezin zijn, als geselecteerde pleeggezinnen.

Meidenhulp

Meiden van 11 tot 23 jaar die in een crisissituatie zitten - of die te maken hebben met (seksueel) misbruik, mensenhandel, loverboys - kunnen voor hulp terecht bij Fides, het Meidenhuis, Pretty Woman of MDFT Moedige Meiden.

Ambulant

Als ouders/opvoeders complexe problemen bij opvoeden ervaren, krijgen zij hulp bij het anders aanpakken en hanteerbaar maken ervan. O.a. via praktische adviezen, handelingsgerichte diagnostiek en diverse vormen van behandeling.

Grootste pleegzorgorganisatie in Midden Nederland

Kinderen hebben het recht om op te groeien in een gezin. Helaas is het niet voor alle kinderen mogelijk om veilig thuis op te groeien. Een deel van hen woont daarom noodgedwongen (tijdelijk) bij pleegouders.

Soorten jeugdhulp en expertises

Pleegzorg

Pleegouders nemen voor korte of langere tijd de zorg voor een kind over. Uitgangspunt daarbij is dat het kind weer naar huis terugkeert als dat kan.

Meidenhulp

Meiden gaan op een andere manier met problemen om dan jongens. Meidenhulpverlening vraagt dus een andere, specialistische aanpak.

Ambulant

Diagnostiek & ambulante behandeling worden ingezet om een goede analyse te maken van wat een kind en zijn (pleeg)ouders aan hulp nodig hebben.

Hechting

Hoe jonger een kind, hoe groter de afhankelijkheid van opvoeders. Voor zijn/haar ontwikkeling is een veilige gehechtheidsrelatie belangrijk.

Seksualiteit en misbruik

Wanneer sprake is (geweest) van seksueel misbruik wordt het vertrouwen geschonden. Dit heeft ernstige gevolgen voor degene die misbruikt is.

Sport-zorg

Sporten maakt fysiek en mentaal sterk(er) en levert bovendien lol en vriendschappen op. Iets wat elk kind en elke jongere verdient en moet kunnen ervaren!

Ervaringen

Actueel

Beveiligd mailen via SmartLockr

Hoe opent u een bericht dat via SmartLockr is verstuurd? Hebt u een e-mail ontvangen van De Rading via SmartLockr? Dan opent u dit bericht door op de roze knop met de tekst ‘Download bestanden’ te klikken. U wordt dan automatisch doorgestuurd naar de beveiligde…

Contextuele Therapie

Deze interventie helpt de achtergrond van denken, handelen, voelen in relaties met belangrijke anderen te begrijpen – beschouwt heden en verleden als onlosmakelijk verbonden – en herstelt intergenerationale (gezins)problemen.

MDFT Familietherapie

MDFT Familietherapie leert gezinnen met 12-23 jarigen die ernstige problemen hebben om vastgeroeste systeem-/gedragspatronen te doorbreken en de communicatie te verbeteren waarna ze weer optimistisch samen verder kunnen.

Vragen over onze organisatie, vormen van jeugdhulp, expertises?