Specialistische jeugdhulp voor 0-23 jarigen en gezinnen in Midden Nederland

Ieder kind een kansrijk, liefdevol thuis

De Rading verleent specialistische jeugdhulp aan gezinnen waar complexe (opvoedings)vragen spelen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met mensen in de eigen omgeving én bij het kind en gezin betrokken andere professionals. Zoals hulpverleners van buurt- en wijkteams.

Onder het motto wat moet dat kan, zorgen we er samen voor dat families de gevraagde ondersteuning krijgen, omdat ieder kind een kansrijk, liefdevol thuis verdient.

Pleegzorg

Als thuis wonen (tijdelijk) niet kan, zorgen pleegouders ervoor dat kinderen zo gewoon mogelijk opgroeien. Eventueel in deeltijd. Dit kunnen zowel familieleden of bekenden van het kind/gezin zijn, als geselecteerde pleeggezinnen.

Meidenhulp

Meiden van 11 tot 23 jaar die in een crisissituatie zitten - of die te maken hebben met (seksueel) misbruik, mensenhandel, loverboys - kunnen voor hulp terecht bij het Meidenhuis Utrecht en Houten, Pretty Woman of MDFT | Familietherapie.

Ambulant

Als ouders/opvoeders complexe problemen bij opvoeden ervaren, krijgen zij hulp bij het anders aanpakken en hanteerbaar maken ervan. O.a. via praktische adviezen, handelingsgerichte diagnostiek en diverse vormen van behandeling.

Grootste pleegzorgorganisatie in Midden Nederland

Kinderen hebben het recht om op te groeien in een gezin. Helaas is het niet voor alle kinderen mogelijk om veilig thuis op te groeien. Een deel van hen woont daarom noodgedwongen (tijdelijk) bij pleegouders.

Soorten jeugdhulp en expertises

Pleegzorg

Pleegouders nemen voor korte of langere tijd de zorg voor een kind over. Uitgangspunt daarbij is dat het kind weer naar huis terugkeert als dat kan.

Meidenhulp

Meiden gaan op een andere manier met problemen om dan jongens. Meidenhulpverlening vraagt dus een andere, specialistische aanpak.

Ambulant

Diagnostiek & ambulante behandeling worden ingezet om een goede analyse te maken van wat een kind en zijn (pleeg)ouders aan hulp nodig hebben.

Hechting

Hoe jonger een kind, hoe groter de afhankelijkheid van opvoeders. Voor zijn/haar ontwikkeling is een veilige gehechtheidsrelatie belangrijk.

Seksualiteit en misbruik

Wanneer sprake is (geweest) van seksueel misbruik wordt het vertrouwen geschonden. Dit heeft ernstige gevolgen voor degene die misbruikt is.

Sport-Zorg | OnTheMove

Sporten maakt fysiek en mentaal sterk(er) en levert bovendien lol en vriendschappen op. Iets wat elk kind en elke jongere verdient en moet kunnen ervaren!

Ervaringen

Actueel

De Rading en Karakter introduceren innovatief zorgaanbod

Vanuit de visie ‘Beter worden doe je thuis’ bundelen De Rading en Karakter (kinder- en jeugdpsychiatrie) hun krachten met een innovatief zorgaanbod in Foodvalley: IPG/IHT-gerichte deeltijdpleegzorg.

Overdracht voorzittershamer Pleegouderraad

Tegelijk met de jaarwisseling wisselde de POR van voorzitter. Na de maximale twee termijnen te hebben volgemaakt, waarvan het laatste jaar als voorzitter, droeg Ron Hortensius zijn voorzittershamer over.

De Rading organiseert zich in integrale regioteams

Per 1 februari werken wij met integrale regioteams om dicht(er)bij onze cliënten te zijn, hierdoor sneller de juiste zorg te kunnen inzetten en nóg beter aan te sluiten bij lokaal betrokken verwijzers.

Vragen over onze organisatie, vormen van jeugdhulp, expertises?