Vanwege het coronavirus zijn onze kantoren in Utrecht en Amersfoort uitsluitend op afspraak te bezoeken.

De Rading begeleidt (pleeg) ouders bij de opvoeding en bij omgaan met complexe gedragsproblemen van kinderen.

Gezin verwijzen?

De Rading haalt meiden uit misbruikrelaties en helpt hen zich (seksueel) gezond verder te ontwikkelen.

Cliënt aanmelden?

De Rading geeft kinderen en jongeren die niet langer bij hun ouders kunnen wonen een veilig thuis bij pleegouders.

Pleegouder worden?
Specialistische jeugdhulp voor 0-23 jarigen en gezinnen in Midden Nederland

Samen zorgen voor een veilige toekomst van kinderen

De Rading verleent specialistische jeugdhulp aan gezinnen waar complexe (opvoedings)problemen spelen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met mensen in de eigen omgeving én bij het kind en gezin betrokken andere professionals. Zoals hulpverleners van buurt- en wijkteams.

Onder het motto wat moet dat kan, zorgen we er samen voor dat gezinnen de hulp krijgen die nodig is om kinderen veilig te laten opgroeien.

Pleegzorg

Als thuis wonen (tijdelijk) niet kan, zorgen pleegouders ervoor dat kinderen zo gewoon mogelijk opgroeien. Eventueel in deeltijd. Dit kunnen zowel familieleden of bekenden van het kind/gezin zijn, als geselecteerde pleeggezinnen.

Meidenhulp

Meiden van 11 tot 23 jaar die in een crisissituatie zitten - of die te maken hebben met (seksueel) misbruik, mensenhandel, loverboys - kunnen voor hulp terecht bij het Meidenhuis Utrecht en Houten, Pretty Woman of MDFT | Familietherapie.

Ambulant

Als ouders/opvoeders complexe problemen bij opvoeden ervaren, krijgen zij hulp bij het anders aanpakken en hanteerbaar maken ervan. O.a. via praktische adviezen, handelingsgerichte diagnostiek en diverse vormen van behandeling.

Grootste pleegzorgorganisatie in Midden Nederland

Kinderen hebben het recht om op te groeien in een gezin. Helaas is het niet voor alle kinderen mogelijk om veilig thuis op te groeien. Een deel van hen woont daarom noodgedwongen (tijdelijk) bij pleegouders.

Soorten jeugdhulp en expertises

Pleegzorg

Pleegouders nemen voor korte of langere tijd de zorg voor een kind over. Uitgangspunt daarbij is dat het kind weer naar huis terugkeert als dat kan.

Meidenhulp

Meiden gaan op een andere manier met problemen om dan jongens. Meidenhulpverlening vraagt dus een andere, specialistische aanpak.

Ambulant

Diagnostiek & ambulante behandeling worden ingezet om een goede analyse te maken van wat een kind en zijn (pleeg)ouders aan hulp nodig hebben.

Hechting

Hoe jonger een kind, hoe groter de afhankelijkheid van opvoeders. Voor zijn/haar ontwikkeling is een veilige gehechtheidsrelatie belangrijk.

Seksualiteit en misbruik

Wanneer sprake is (geweest) van seksueel misbruik wordt het vertrouwen geschonden. Dit heeft ernstige gevolgen voor degene die misbruikt is.

Sport-Zorg | OnTheMove

Sporten maakt fysiek en mentaal sterk(er) en levert bovendien lol en vriendschappen op. Iets wat elk kind en elke jongere verdient en moet kunnen ervaren!

Ervaringen

Actueel

Een ‘Dromenkamer’ voor pleegkinderen

Samen met De Ruilfabriek zijn wij in regio Utrecht het project ‘Dromenkamer’ gestart. De 1e kamer die na een make-over ‘Dromenkamer’ is geworden is van pleegkind Jim en vanaf nu te zien in een documentaire.

Het mooie aan deeltijdpleegzorg

Er voor de kinderen zijn en samen met de biologische ouders de zorg/opvoeding vormgeven, dat is zo mooi aan deeltijdpleegzorg. Kinderen kunnen bij hun ouders blijven wonen en hebben er een tweede thuis bij.

Jaarbeeld 2020 gepubliceerd

2020 is een jaar van veerkracht. Onze kernwaarde ‘wat moet, dat kan’ komt dit jaar extra sterk naar voren want de wereldwijde pandemie die over Nederland trekt, zet ook ons jaarplan in een ander daglicht en vraagt om samen de mouwen op te stropen.

Vragen over onze organisatie, vormen van jeugdhulp, expertises?