Organisatiestructuur, bestuur, cliëntparticipatie, medezeggenschap, jaarverslagen, en meer

De Rading is een stichting met een Raad van Bestuur en Raad van Toezicht (RvT). Het toezicht en bestuur vinden plaats op basis van bepalingen zoals opgenomen in de statuten.

Bestuur en directie

Het bestuur van De Rading is eindverantwoordelijk voor en belast met besturen van de organisatie. De Rading wordt geleid door een eenhoofdige Raad van Bestuur: de bestuurder. De bestuurder vormt samen met de Manager Zorg en Manager Bedrijfsvoering het managementteam (GMT). Inhoudelijk wordt de bestuurder ondersteund door de bestuurssecretaris die tevens de Raad van Toezicht ondersteunt. Zo ziet dit er schematisch uit.

 

Via het reglement Raad van Bestuur wordt nadere invulling gegeven aan de taken, verantwoordelijkheden en wijze van besluitvorming van de Raad van Bestuur.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) heeft als taak integraal toezicht houden op hoe het bestuur functioneert en op de algemene gang van zaken. Dat doet de RvT op basis van deze toezichtvisie.

 

Naast de algemene vergadering kent de RvT drie voorbereidingscommissies:

  • Auditcommissie
  • Remuneratiecommissie
  • Commissie Kwaliteit en Veiligheid

 

De Raad van Toezicht en de commissies handelen conform deze reglementen:

 

De RvT spreekt ook minimaal één keer per jaar met een afvaardiging van de Pleegouderraad, Cliëntenraad en ondernemingsraad.

Leden Raad van Toezicht

Naam Positie 1e installatie
Mevrouw mr. R.G. Westerlaken-Loos Voorzitter en Lid Audit- en Remuneratiecommissie 01-01-2022
Mevrouw drs. A.J.H. van Straten-Hagen Voorzitter Audit- en Remuneratiecommissie 01-02-2016
Mevrouw drs. J. Booij Voorzitter commissie Kwaliteit en Veiligheid 01-02-2016
De heer mr. J.K Meindersma Lid commissie Kwaliteit en Veiligheid 01-02-2023
De heer drs. V. Schouten Lid commissie Kwaliteit en Veiligheid 01-09-2021

Contact Raad van Toezicht

Wilt u contact met de Raad van Toezicht? Stuur dan een e-mail naar info@rading.nl ter attentie van de Raad van Toezicht. Het bestuurssecretariaat zorgt vervolgens voor afhandeling ervan.

 

De RvT behandelt geen individuele klachten over medewerkers of de organisatie. Hiervoor is een intern klachtenreglement vastgesteld en kunt u in eerste instantie bij de De Rading zelf terecht. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u een beroep doen op een onafhankelijke klachtencommissie.

Cliëntparticipatie en medezeggenschap

De Rading hecht veel waarde aan de inbreng van cliënten, pleegouders en medewerkers voor het aansturen van de organisatie. Vanuit die gedachte wordt gewerkt aan cliëntparticipatie en medezeggenschap.

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten en denkt mee over de organisatie van zorg-/hulpverlening. Lees meer

Pleegouderraad

Binnen De Rading is een Pleegouderraad (POR) actief. De Manager Zorg overlegt als gemandateerd bestuurder met de POR. Wettelijk gezien heeft de POR op onderdelen advies- en instemmingsrecht. Lees meer

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) van De Rading behartigt de belangen van medewerkers. De OR mag ook meepraten over bedrijfseconomische beslissingen van de bestuurder. De OR van De Rading bestaat uit 7 leden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Beloningsbeleid

De Rading kent een beloningsbeleid conform de cao Jeugdzorg. Voor de Raad van Bestuur wordt de NVZD-adviesregeling toegepast. Voor de indexering wordt de cao gevolgd. De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht vast en gaat hierbij uit van de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ).

Vertrouwenspersoon

Cliënten en pleegouders van De Rading kunnen gebruikmaken van een vertrouwenspersonen via Jeugdstem (voorheen AKJ). Zij worden hierop zowel mondeling als schriftelijk geattendeerd via:

  • Het afstemmings-/kennismakingsgesprek
  • De website van De Rading

 

Verder worden jongeren die op groepen verblijven regelmatig door de vertrouwenspersoon bezocht.

HKZ en kwaliteit

Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. De Rading is al sinds 2008 HKZ-gecertificeerd. Lees meer

Jaarverslagen

De Rading publiceert elk voorjaar zowel een populair jaarverslag (jaarbeeld) als formeel jaarverslag en jaarrekening.

Naar de vijf laatste edities

Klokkenluidersregeling

De Rading vindt het van groot belang dat signalen over een vermoede misstand tijdig op de juiste plaats komen. Voor zowel medewerkers van De Rading als samenwerkingsrelaties (inclusief zzp’ers) is daarom een Klokkenluidersregeling vastgesteld.

Stichting

De Rading Jeugd- en Opvoedhulp is een stichting en heeft een ANBI-status | RSIN (fiscaal nummer) 8085.32.662.

Klachten

Als een cliënt ontevreden is over de verleende hulp en het lukt niet om samen een oplossing te vinden, dan is externe ondersteuning mogelijk via het KJMN en Jeugdstem. Lees meer