Vernietigingsrecht cliëntdossier

Verzoek vernietiging cliëntdossier

Het vernietigingsrecht geldt alleen voor gegevens die De Rading heeft opgeslagen in het kader van de dossierplicht. Financiële en administratieve gegevens over cliënten vallen niet onder het vernietigingsrecht.

 

Op het vernietigingsrecht bestaan een aantal uitzonderingen.

Uitzonderingen vernietigingsrecht cliëntdossier

Een andere wet dwingt tot het bewaren van gegevens

Wanneer dit aan de orde is, zal De Rading u dit schriftelijk en gemotiveerd laten weten.

Iemand anders heeft een aanmerkelijk belang bij het bewaren van de gegevens

Familieleden kunnen bijvoorbeeld belang hebben bij bewaring met het oog op gezinsbehandelingen. Deze uitzondering kan ook aan de orde zijn als een cliënt een klacht heeft ingediend tegen De Rading en De Rading het dossier voor zijn verdediging wil gebruiken. De Rading moet in dit geval beoordelen of er sprake is van ‘een aanmerkelijk belang van een ander’. Het moet hierbij gaan om een concreet, actueel belang.

‘Goed hulpverlenerschap’ staat vernietiging in de weg

Deze uitzondering geldt alleen als het overduidelijk is dat vernietiging van het dossier niet in het belang is van de cliënt. Denk aan een verzoek van een ouder om informatie over vermeende mishandeling uit het dossier van zijn kind te schrappen. Of aan informatie die zó cruciaal is voor de hulpverlening, dat De Rading bij vernietiging van de gegevens geen verantwoorde zorg meer kan leveren.

Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dan heeft u als gezagsdrager het recht om te vragen om (bepaalde delen van) het dossier te vernietigen. Bij een kind van 12 jaar of ouder gelden andere regels.

Wie kan een verzoek tot vernietiging indienen?

Kind jonger dan 12 jaar

Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dan heeft u als gezagsdrager het recht om te vragen om (bepaalde delen van) het dossier te vernietigen. Bij een kind van 12 jaar of ouder gelden andere regels.

Kind van 12, 13, 14 of 15 jaar

Is uw kind tussen de 12 en 16 jaar? Dan heeft u als ouder (gezagsdrager) en kind samen het recht om een verzoek tot vernietiging te doen. Uw kind kan bezwaar maken tegen uw verzoek. Ook kan uw kind zelf een verzoek doen. In deze twee situaties beoordeelt De Rading of uw kind zo’n beslissing genoeg kan overzien.

Kind van 16 jaar of ouder

Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan heeft hij/zij alleen zelf recht op een verzoek tot vernietiging. Uw kind kan u eventueel wel schriftelijk toestemming geven (machtigen) om een verzoek te doen.

Beperking rechten wettelijk vertegenwoordiger(s)

Vanwege de veiligheid kan De Rading de rechten van wettelijk vertegenwoordigers op vernietiging van het dossier van hun kind beperken, of weigeren. Voor zover er concrete aanwijzingen zijn dat zwaarwegende belangen van het kind zich daartegen verzetten. Een besluit om de rechten van de wettelijk vertegenwoordiger(s) te beperken of weigeren, wordt schriftelijk en gemotiveerd medegedeeld aan de verzoeker en vastgelegd in het dossier.

Vernietigingsverzoek indienen

Vul hiervoor het formulier Verzoek vernietiging cliëntdossier volledig in, ondertekenen het, voeg daar een kopie van uw legitimatiebewijs aan toe en stuur beide (per mail of post) naar De Rading.

Is de aanvrager niet de cliënt?

Wanneer de aanvrager niet de cliënt is, is – naast een legitimatiebewijs van de aanvrager – ook een kopie van het legitimatiebewijs van de cliënt nodig. De Rading is namelijk verplicht om vast te stellen dat zij alleen een cliëntdossier vernietigt op verzoek van de cliënt zelf, van personen die hiervoor bevoegd zijn (gezagsdragers), of van personen die toestemming hebben van de cliënt.